Brukarsamverkan

Scouter från Rudsjö Scoutkår som planterar vårlök på Gävle strand hösten 2012.

Genom brukarsamverkan kan du som medborgare i Gävle kommun vara med och påverka hur de gemensamma ytorna sköts och används.

En vinst för den enskilde medborgaren är man kan påverka såväl skötseln som användandet av de allmänna grönytorna. Den sociala samvaron ökar också i områden som samverkar, vilket är ett av målen med brukarsamverkan.

En delaktighet i skötseln av vår utemiljö resulterar också på sikt i minskad nedskräpning och skadegörelse.

Brukarsamverkan i Gävle kommun är till exempel när:

 • Boende i ett område bidrar med skötsel av intilliggande gemensamma gräs- och parkytor. Det kan handla om gräsklippning, slyröjning eller ogräsrensning.
 • Medborgare plockar upp skräp på allmän plats.
 • Boende i ett område spolar upp en isbana på en gemensam yta.
 • En förening sköter om en grusplan eller en pulkabacke på allmän plats.
 • Idrottsföreningar och andra klubbar hjälper till att vårstäda längs med vägar och stråk eller hjälper till att plantera vårlök på parkmark.
 • En förening tillsammans med kommunen sätter upp och sköter fågelholkar på parkmark.
 • En dagverksamhet städar sitt närområde.

Vad får du göra?

 • Klippa gräs på allmänna ytor eller slå gräset i en pulkabacke eller på en äng.
 • Ta bort enstaka sly med handverktyg, dvs. icke motor- eller eldrivna redskap. Sly som klipps ska transporteras bort. Om man tillsammans önskar slyröja ett område större omfattning ska en ansökan göras.
 • Harva, kratta och spola upp is på allmänna grusplaner.

Vad får du inte göra?

 • Träd på allmän plats får inte fällas eller beskäras utan besiktning och godkännande från Samhällsbyggnad Gävle. Om man önskar fälla träd, beskära eller slyröja i större omfattning ska en ansökan göras.
 • Det är inte tillåtet att inhägna allmän parkmark eftersom marken ska vara tillgänglig för allmänheten.
 • Det är inte tillåtet att göra någon form av anläggning på kommunal mark utan att först ha en överenskommelse med kommunen.
 • Det är inte tillåtet att till exempel göra upplag, ställa upp fordon, kompostera, lägga upp ved eller dylikt på parkmark eller i naturen.

Ersättning

Brukarsamverkan är grunden ett ideellt arbete, men man kan kontakta kommunen och ansöka om ersättning. I första hand i form av bensincheckar för klippning av gräs på allmän parkmark men det kan även vara en engångsersättning eller material för att brukarsamverkan ska komma igång.

Föreningar som arbetar med brukarsamverkan som städning eller lökplantering får efter överenskommelse en ersättning för sitt arbete.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-03-14