Du är här: 

Tomträttsavgälder i Gävle

För rätten att använda marken betalar tomträttshavaren en viss årlig tomträttsavgäld (avgift). Villkoren för upplåtelsen framgår av ett tomträttsavtal och eventuella tilläggsavtal som är tecknade mellan kommunen och tomträttshavaren.

Avdragsgill i deklarationen

Tomträttsavgälden är avdragsgill i deklarationen på samma sätt som räntor och lån i tomträtten. Som innehavare av en tomträtt får du varje år en kontrolluppgift, där det framgår hur stor avgäld du betalat in under föregående år.

Avgäld beräknas på olika faktorer

Avgälden utgör summan av ett bedömt aktuellt värde för marken och en skälig avkastning (ränta) på detta.

Beräkningsmodell

Gävles beräkningsmodell syftar till att få fram ett markvärde (marknadsvärde på marken minus VA och trädgårdsanläggningar) för en normaltomt inom olika områden. Markvärdet grundas t ex på erlagda köpeskillingar för obebyggda tomter och marktaxeringsvärdet.

Vid gata, storkvarter eller bostadsrätt

Tomträtterna delas upp i tre huvudgrupper. För att erhålla värdet av en tomt inom storkvarter reduceras värdet för en tomt vid gata med dels ett fast belopp om 30 000 kr och dels ett rörligt belopp motsvarande 5 % av värdet av tomt vid gata.

Värdet av tomt med småhus som tillhör bostadsrättsförening uppskattas utifrån antalet byggrätter. Värdet av en byggrätt beräknas på samma sätt som värdet av en tomt inom storkvarter med den skillnaden att det fasta beloppet i detta fall ska vara 50 000 kr.

10 och 20-åriga avgäldsperioder

De allra flesta avgäldsperioder i Gävle kommun är skrivna på 10 eller 20 år. För de avgäldsperioder som löper ut skrivs en tilläggsöverenskommelse på 10 eller 20 år i taget, längden blir densamma som under föregående avgäldsperiod. I den överenskommelsen framkommer vad avgälden blir under den kommande avtalsperioden. Förslag på tilläggsöverenskommelse skickas ut till tomträttshavaren ca 15 månader innan befintlig avtalsperiod löper ut.

Överenskommelse om ny avgäld ska ske senast ett år före den nuvarande avgäldsperiodens utgång.

Fastighetsskatt

Du betalar fastighetsskatt för tomträtten, det står direkt i Lagen (Fastighetstaxeringslagen 1 kap § 5) att ”den som innehar fastighet med tomträtt ska jämställas med ägare och följaktligen betala fastighetskatt även för marken”. Läs om tomträtt och fastighetsskatt på www.skatteverket.se.

 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-08-22