Luften utomhus

Cyklist vid trafikljus

I Gävle är trafiken den största källan till luftföroreningar. Trafikrelaterade föroreningar innehåller exempelvis kvävedioxid, bensen och partiklar som påverkar både miljön och människors hälsa negativt

Även industrin och energisektorn släpper ut luftföroreningar genom sina verksamheter. Det finns så kallade miljökvalitetsnormer som reglerar hur höga halter av vissa föroreningar som får finnas i luften där människor ofta vistas.

Luftkvaliteten har förbättrats

Luftkvaliteten i Gävle kommun har kontrollerats sedan början av 1970-talet. Sedan dess har luften i Gävle och i jämförbara städer förbättrats avsevärt.

Gävle kommun är med i Östra Sveriges Luftvårdsförbund som kontrollerar luftkvaliteten genom beräkningar. Dessa har visat att EU:s miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och partiklar inte överskrids inom kommunen. De högsta halterna återfinns på några av de mest trafikerade vägsträckorna, exempelvis längs E16, Västra vägen och Fältskärsleden.

Trafikrelaterade föroreningar längs tungt trafikerade gator orsakar, enligt beräkningar, ungefär dubbelt så många dödsfall som trafikolyckor gör.

Fakta om några vanliga luftföroreningar

Kvävedioxid uppstår vid förbränning av fossila bränslen. Höga halter påverkar hälsan genom ökade besvär med luftvägssjukdomar, nedsatt lungfunktion och immunförsvar. Kvävedioxid bidrar till övergödning, försurning och ozonbildning i miljön.

Partiklar bildas vid förbränning av både trä och olja. Det är främst små partiklar så kallade PM10 (diameter mindre än 10 mikrometer) eller ännu mindre partiklar, som påverkar hälsan negativt.

Ökade astma- och luftrörsbesvär, hjärtsjukdomar och högt blodtryck kan relateras till höga partikelhalter. Miljön påverkas genom att metaller sprids via partiklarna, bland annat i dagvatten från vägarna. Ingen plats i Gävle beräknas ha halter överstigande miljökvalitetsnormernas gränsvärden.

Bensen bildas vid förbränning av både trä och olja. Förutom i trafiken kan områden där många eldar med ved ha förhöjda halter av bensen i luften. Bensen är cancerframkallande och förvärrar även astma och andra luftvägsproblem. Halterna i Gävles stadskärna sjunker sakta. I Gävle beräknas god marginal till miljökvalitetsnormernas gränsvärden finnas.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-11-23