Behövs bygglov?

Alla förändringar och byggnationer kräver inte bygglov. Reglerna varierar beroende på var i kommunen du vill bygga, om området är detaljplanerat eller inte.

Grundprincipen är att du ska söka bygglov om du tänkt:

  • Bygga nytt eller bygga till
  • Flytta en befintlig byggnad till ny plats
  • Väsentligt ändra användningen av byggnaden (till exempel inreda ytterligare en bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri i byggnaden, eller ändra från industri till bostad)
  • Göra väsentliga ändringar, som förändrar området/husets karaktär, av fasad,- och takmaterial eller fönsterbyte. Vi rekommenderar att du kontakta Samhällsbyggnad Gävle om du är osäker på om förändringen är väsentlig
  • Sätta upp plank eller murar
  • Ställa upp containrar eller tält under en längre period
  • Glasa in uterum
  • Bygga carport
  • Anlägga parkering (gäller inte en- eller tvåbostadshus)

Det krävs dessutom bygglov vid byggnation eller ändring av flera typer av anläggningar, till exempel: vindkraftverk, friluftsbad, skyltar och ljusanordningar. Se en längre lista här.

Läs hela bygglovsprocessen så att du inte missar något steg i din ansökan. Kom ihåg att en åtgärd som inte kräver bygglov kan vara anmälningspliktig.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-08-18

Bygglovsbefriad åtgärd?

Alla åtgärder behöver inte bygglov, många är bygglovsbefriade Bygglovsbefriade åtgärder

Behöver du anmäla en åtgärd?

Åtgärder som inte kräver bygglov kan vara anmälningspliktiga Anmälningspliktiga åtgärder

Bor du i en kulturmiljö?

Om du bor i en kulturmiljö måste du ta extra hänsyn vid om- och nybyggnationer Kulturmiljö

Ska du byta eller sätta in fönster?

Vid fönsterbyten där material, kulör, dimensioner, upphängningsanordning och spröjsindelning är identiska med befintliga fönster behövs inte bygglov. Läs mer om fönsterbyte