Bygglovsprocessen

Beskrivning av bygglovsprocessen

1. Behöver du bygglov?

Om du behöver bygglov eller inte beror på vad du vill göra och var du ska göra det. Du behöver bland annat bygglov om du ska bygga nytt-, om eller till samt om du ska ändra en byggnads användningssätt. Ta hjälp av Behövs bygglov? för att få mer information.

2. Beställ nybyggnadskarta

När du ska göra en tillbyggnad eller nybyggnad, krävs oftast en nybyggnadskarta. Den använder du som ett underlag för att rita in var din byggnad ska placeras. Nybyggnadskartan visar detaljplanens bestämmelser, till exempel hur högt du får bygga och hur mycket du får bygga. Nybyggnadskartan beställs av Samhällsbyggnad Gävle och levereras inom tre veckor. Här kan du läsa mer om hur handläggningsprocessen går till och vad det kostar.

3. Lämna in din ansökan

Ansökningsblanketter hittar du under Så ansöker du om bygglov, samt i Gävle kommuns blankettportal. Oftast behöver du även lämna in en kontrollplan och anmäla en kontrollansvarig. Tänk på att lämna in en komplett ansökan från början, då går handläggningen snabbare.

När din ansökan kommer in registreras den. Du får då en bekräftelse på att Samhällsbyggnad Gävle har tagit emot ärendet. Om kompletteringar behövs kommer en handläggare att höra av sig till dig. 

4. Handläggningstid

När ansökan är komplett gör Samhällsbyggnad Gävle en bedömning av den och ser om din planerade åtgärd bland annat stämmer överens med gällande detaljplan och omgivningen. Ibland skickar Samhällsbyggnad Gävle remisser till berörda grannar eller sakkunniga inom vissa områden. Du har enligt lag rätt att få ett beslut inom 10 veckor, om du skickat in komplett ansökan (20 veckor vid komplicerade ärenden). Normalt går handläggningen snabbare än så.

5. Bygglovbeslut

Ett beviljat bygglov innebär att Samhällsbyggnad Gävle godkänner det du vill göra. Men du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked (läs mer nedan). Oftast får du det efter ett tekniskt samråd med handläggaren, alternativt samtidigt som bygglovsbeslutet. Information om vad som gäller för dig hittar du i bygglovsbeslutet.

Om du inte påbörjar den åtgärd som du fått bygglov för inom två år så upphör lovet att gälla. Lovet upphör även om åtgärden inte avslutats inom fem år.

6. Tekniskt samråd

Du och din kontrollansvarige kallas till ett tekniskt samråd. Där träffar du din handläggare för att gå igenom kontrollplanen och diskutera arbetets planering och organisation, eventuell rivningsåtgärd och behov av arbetsplatsbesök.

Tekniskt samråd ska hållas för de flesta åtgärder där det krävs en kontrollansvarig. 

7. Startbesked - innan du får börja bygga

För att kunna börja bygga behöver du ett startbesked. Ser allt bra ut på det tekniska samrådet kan du snabbt få ett startbesked av handläggaren. Vid enklare ärenden där tekniskt samråd inte krävs kommer startbeskedet samtidigt som bygglovet.

När du fått startbeskedet kan du börja bygga. Observera att beslutet inte vinner laga kraft förrän fyra veckor efter att bygglovsbeslutet är taget, oavsett om du har fått startbesked.

8 Utstakning

I startbeskedet tas beslut om det behövs en utstakning. Utstakning görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär att läget av en byggnad eller anläggning märks ut på marken enligt bygglovsbeslutet. Även höjdsättning kan förekomma i samband med utstakning. Utstakning sker alltid vi större nybyggnationer samt om byggnader placeras närmare tomtgräns än 2 meter.

Utstakning kan utföras av Gävle kommun eller någon annan som är godkänd av kommunala lantmäterimyndigheten.

9. Arbetsplatsbesök

Vid ett arbetsplatsbesök kontrollerar handläggaren bland annat att kontrollplanen och bygglovet följs. Även en rundvandring för att upptäcka uppenbara fel genomförs. På arbetsplatsbesöket ska den kontrollansvarige vara med, gärna även byggherren (du som bygger). Efter besöket skickar handläggaren ett protokoll över vad som sagts och bestämts under besöket. Protokollet skickas till samtliga närvarande.

Antalet arbetsplatsbesök bestäms på det Tekniska samrådet. Vid enklare byggnationer, exempelvis inglasning av uteplats, behövs inget arbetsplatsbesök.

10. Slutsamråd

När ditt byggprojekt börjar bli färdigt ska du i god tid meddela din handläggare hos kommunen så att ni kan boka in ett slutsamråd. På slutsamrådet närvarar även kontrollansvarig.

På slutsamrådet ska byggherren och kontrollansvarig:

  • Redovisa att bygglovet följts.
  • Redovisa att kontroller enligt kontrollplanen utförts.
  • Redovisa att eventuella villkor enligt startbeskedet följts, till exempel att utstakning har utförst.
  • Redovisa begärda intyg, exempelvis sotarintyg.
  • Redovisa kontrollansvariges utlåtande och dokumentation från arbetsplatsbesöken.

 Utifrån det diskuteras förutsättningarna för att du ska få ett slutbesked.

11. Slutbesked - innan du får använda byggnaden

För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar, vilka framgår av det startbesked du har fått. När alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked av handläggaren. Byggnaden eller åtgärden får inte börja användas innan du har fått slutbeskedet om inte samhällsbyggnadsnämnden beslutat annat.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-08-18