Kontrollansvarig

Du som byggherre är ansvarig för att alla krav enligt lagar och byggregler uppfylls. Till din hjälp ska du i vissa fall ha en kontrollansvarig.

Vad är en kontrollansvarig?

En kontrollansvarigs roll är att hjälpa byggherren (du som låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten) så att alla krav enligt lagar och byggregler uppfylls. Den kontrollansvariges uppgifter är att närvara vid tekniskt samråd, besiktningar, kontroller samt vid samhällsbyggnadsnämndens arbetsplatsbesök och slutsamråd. Den kontrollansvarige ska även se till att kontrollplanen följs och att kontroller utförs under byggtiden.

När behövs en kontrollansvarig?

För nästan alla lov- och anmälningspliktiga åtgärder krävs en kontrollansvarig. Undantag är små ändringar av en- och tvåbostadshus, till exempel inglasad uteplats och installation av eldstad.

Du anmäler vem som är kontrollansvarig i samband med din ansökan. För detta finns en särskild blankett.

Kontrollansvariges kompetens

En kontrollansvarig ska vara certifierad av ett godkänt certifieringsorgan. Krav på teknisk kunskap, erfarenhet och kunskaper om bygglagstiftningen ställs i förhållande till hur komplicerat projektet är. 

Hur hittar jag en kontrollansvarig?

Kontrollansvarig hittar du på Boverkets hemsida.

Självständig ställning

Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning till den som utför arbetet. Det innebär att den kontrollansvarige inte bör vara nära släkt med de personer som utför de åtgärder som ska kontrolleras. Med nära släkt avses make, maka, sambo, förälder, barn och syskon.

Den kontrollansvarige och de personer som utför de åtgärder som ska kontrolleras kan inte arbeta inom samma företag. Byggherren eller anställd hos byggherren kan vara kontrollansvariga förutsatt att dessa inte själva utför de åtgärder som ska kontrolleras. Projektören kan vara kontrollansvarig.

Anmäl kontrollansvarig

Blanketter för anmälan om kontrollansvarig hittar du under Så ansöker du.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-03-14

Behöver du en kontrollplan?

En kontrollplan krävs för alla lov- och anmälningspliktiga åtgärder. Lämna in den samtidigt som du ansöker om lov. Kontrollplan