Kontrollplan

Du som byggherre ska se till att byggnads-, rivnings- och markarbeten utförs enligt gällande bestämmelser. Du ansvarar för att kontroller utförs och att lagkraven uppfylls.

Vad är en kontrollplan?

Kontrollplanen beskriver vilka olika kontroller som ska ske, hur kontrollerna ska gå till och hur de ska dokumenteras. Av kontrollplanen ska det framgå vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas in till kommunen.

Byggherren, som är du som bygger eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten, ansvarar för arbetet och ska lämna förslag på kontrollplan. En kontrollansvarig kan hjälpa dig att ta fram en kontrollplan.

När behövs en kontrollplan?

En kontrollplan krävs för alla lov- och anmälningspliktiga åtgärder. Kontrollplanen ska lämnas in så tidigt som möjligt, gärna samtidigt som du skickar in din ansökan. Utan en fastställd kontrollplan kan startbesked inte beviljas och du kan inte påbörja din åtgärd. 

Vad ska kontrollplanen innehålla?

Kontrollen omfattar bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) och de förordningar som utfärdats med stöd av denna lag. Följande ska anges i kontrollplanen:

 • Vilken kontroll som ska utföras och vad den avser (hur och mot vad)
 • Vem som utför kontrollen
 • När kontrollen är utförd
 • När och vilka arbetsplatsbesök som ska utföras av samhällsbyggnadsnämnden
 • Vilka intyg och övriga handlingar som ska uppvisas för nämnden
 • Vilka anmälningar som ska göras till nämnden
 • Hur varsamhetskravet och förvanskningsförbudet uppfylls 
 • Förekomst av farligt avfall
 • Hur farligt avfall och annat avfall ska omhändertas 

Enkel kontrollplan

Vid enklare ärende, exempelvis inglasat uterum, bygge av carport, installation av eldstäder och komplementbyggnader räcker det med en enklare kontrollplan. Ett exempel på en sådan hittar du till höger på sidan.

Vem utför kontrollen?

De olika kontrollerna som beskrivs i kontrollplanen kan utföras på två olika sätt, som dokumenterad egenkontroll eller av fristående sakkunnig. I enkla ärenden med en enkel kontrollplan är det du som byggherre som ansvarar för kontrollen.

Dokumenterad egenkontroll

Den kontroll som utförs i projektet ska dokumenteras. Detta sker oftast genom att den anlitade entreprenören själv dokumenterar sin egen kontrollpunkt i checklistor som anpassats till kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL). Om entreprenören/projektören inte har något eget kontrollsystem med checklistor, måste byggherren upprätta sådana. Den kontrollansvarige kan hjälpa till med detta.

Kontrollen kan dokumenteras genom exempelvis:

 • Protokoll - Exempelvis besiktningsprotokoll från skorstensfejarmästare
 • Intyg - Exempelvis intyg från certifierad sakkunnig inom brand att arbetet utförts enligt brandskyddsdokumentation och att kontroll utförts enligt denna
 • Checklista - Bockas av och verifieras av den ansvarige efter utförd kontroll
 • Fotografier - Detaljer som är viktiga att kontrollera och som byggs in i konstruktionen, kan vara lämpliga att fotografera

Fristående certifierade sakkunniga

Om byggherrens dokumenterade egenkontroll inte anses tillräcklig kan Gävle kommun kräva intyg från besiktningar eller kontroller av fristående sakkunniga. Dessa fristående certifierade sakkunniga ska anmälas till Gävle kommun.

 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-03-29

Behöver du en kontrollansvarig?

För nästan alla lovpliktiga åtgärder krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig