Svartbygge, olovligt byggande

Att bygga eller riva utan lov är olagligt om åtgärden kräver lov. Kommunen har tillsynsansvar för att bygglovsplikten följs.

För de flesta åtgärder krävs bygglov, rivningslov eller marklov. Lovplikten är till för att kommunen bland annat ska ha möjligheten att pröva om en åtgärd är lämplig, följer detaljplanen och passar in i omgivningen.

Startbesked

Även om du har fått lovbeslut får du inte börja din åtgärd innan dess att du har fått ditt startbesked.

Anmäla svartbygge

När du gör en anmälan om svartbygge ska du ange så noga som möjligt vad anmälan gäller och på vilken adress/plats. Det är viktigt för att Samhällsbyggnad Gävle ska kunna göra en bedömning om det anmälan gäller är olovligt gjort eller inte. En anmälan om svartbygge kan du om du vill göra anonymt till Samhällsbyggnad Gävle. Kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakt. För att förbli anonym får anmälarens personuppgifter, e-postadress, eller adress inte finnas med i den anmälan om svartbygge som görs. Anmälaren bör heller inte kontakta Samhällsbyggnad Gävle för att uppdatera sig i ärendets gång, då risk finns att personuppgifter kan framträda.

Valet av anonymitet påverkar med andra ord möjligheten att ta del av information från Samhällsbyggnad Gävle i ärendet. Om du inte har något behov av att vara anonym är det viktigt att du anger hur vi kan kontakta dig.

Hur hanteras svartbyggen?

Vid anmälan om olovlig byggande tar Samhällsbyggnad Gävle ställning till hur ärendet ska handläggas och om fastighetsägaren ska uppmanas att riva, återställa eller ansöka om bygglov.

Lämnar fastighetsägaren in en ansökan om bygglov i efterhand genomförs en vanlig bygglovsprövning. I samband med den bestäms även sanktionsavgifterna för att det byggts utan bygglov.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-08-18