Du är här: 

Miljöarbete i planering

För alla planer startar miljöarbetet med genomgång av en checklista. Då klargörs vilka miljöfrågor som är stora, vad som är känt och vilka utredningar som behöver kompletteras.

Buller från trafik och verksamheter, luftpåverkan genom utsläpp till luft, förorenad mark, risk för ras, skred och översvämning bedöms liksom risk för olyckor med farligt gods.

I planen redovisas alla kända miljöfrågor, som berör det aktuella området och vad som ska göras innan området kan bebyggas eller användas på annat sätt.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Aktuella miljöfrågor, som innebär betydande påverkan på den fysisk miljön, beskrivs i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som följer planen genom hela processen med samråd, utställning och antagande. I den ska också finnas en redovisning av vilka åtgärder som kommer att genomföras för att undanröja eller minska miljöpåverkan inom planområdet eller från planområdet och till angränsande markområden.

Underlag och utredningar

Genom insamling av olika data i form av miljöövervakning finns ett allmänt underlag i geografiska informationssystem (information kopplat till karta) eller rapporter. För detaljplaner, som omfattar ett mindre markområde, görs mer detaljerade utredningar som beräkning av framtida buller vid nya bostäder, provtagning av förorenad mark och så vidare.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-08