Översiktsplaner

En översiktsplan ska i stora drag illustrera hur vår framtida livsmiljö i Gävle kan komma att se ut. Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste instrument där inriktningen för utveckling av stads- och landsbygd redovisas. En ny översiktsplan för Gävle kommun år 2030 antogs i Kommunfullmäktige den 11 december 2017.

Översiktsplan Gävle kommun år 2030

Vad är en översiktsplan?
Varje kommun ska enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ha en aktuell översiktsplan. En översiktsplan ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.

Planen ska också ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden samt den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. (PBL 2010:900 3 kap 2§)

Översiktsplaner vägleder framtida utveckling 
En översiktsplan (ÖP) är inte juridiskt bindande men vägleder kommunens olika beslut om framtida utveckling. Fördjupningar av en översiktsplan kan göras om det finns särskilda behov av att studera ett visst område närmare.

Översiktsplanen bygger på politiskt bestämda mål för hur kommunen bör utvecklas. Kommunstyrelsen beställer de översiktliga planerna som arbetas fram av kommunens planerare i samråd med andra myndigheter och kommunens medborgare.

Program för översiktsplan
Att göra ett program innan en översiktsplan är inte ett krav enligt plan- och bygglagen. Det kan göras för att: 

  • visa den politiska viljan och ange mål för planeringen
  • göra en första avvägning mellan motstående intressen
  • ge möjlighet att tidigt få in kunskap och synpunkter från berörda och allmänhet innan kommunens ställningstaganden är alltför låsta. 
Sök översiktsplan

Pågående översiktsplanering

Översiktsplaner

Fördjupade översiktsplaner

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-13