Så ser din fritid ut i Gävle år 2030

Kommunens mark- och vattenområden är viktiga för Gävlebornas livskvalitet. Vi har behov av att vistas utomhus och fylla vår fritid med meningsfulla aktiviteter.

fritidGävle kommun vill utveckla kulturell verksamhet, värdefulla kulturmiljöer, natur- och rekreationsområden för att berika Gävlebornas fritid och för att vi ska kunna erbjuda fina besöks- mål som lockar turister.

Den natur som finns i och i närheten av tätbebyggda områden är särskilt viktiga att utveckla för rekreation och naturupplevelser. Översiktsplanen föreslår därför att det är till dessa områden som investeringar ska riktas för satsningar på rekreation.

I översiktsplanen visas de områden som är särskilt viktiga för friluftslivet. Dessa finns vid våra sjöar och vattendrag, samt vid havet. Kommunen ska arbeta för att öka tillgäng- ligheten till dessa områden både från land och hav.

Gävles kulturmiljöer finns framförallt vid järnbruken, vid kustens sommarvillor och fiskelägen samt i Gävles stadsbebyggelse. Dessa områden ska bevaras och utvecklas. Översiktsplanen visar vilka områden och vilket skydd mot ändring som områdena behöver för
att behålla sin attraktion.

Gävle kommun ska stödja och uppmuntra kulturella och konstnärliga inslag i offentlig miljö och på kvartersmark. I serviceorterna är biblioteken viktig mötesplats och kulturcentrum för kommundelarna.

Gävle är en idrottskommun med många mötesplatser för idrottsutövning såväl i klubbregi som för spontan- utövning. I översiktsplanen lyfts evenemangsplatser och idrottshallar fram som viktiga mötesplatser. Ytor för spontanidrott föreslås identifieras och värnas.

I Gävle kommun finns ett antal platser som har stor betydelse för besöksnäringen i kommunen. För att utveckla dessa krävs att satsningar samordnas vid strategiska markområden för utveckling av besöksmål. Dessa finns redovisade i översiktsplanen.