Så utvecklar vi ett hållbart Gävle

Ett hållbart Gävle utgår från de tre olika hållbarhetsperspektiven ekologiskt, socialt och ekonomiskt. För att leda utvecklingen i riktning mot ett hållbart Gävle behöver arbetet ske på bred front.

Karta - hållbarhet

I översiktsplanen stöds en hållbar utveckling genom att:

  • Bebyggelseutvecklingen sker i samverkan med hållbart resande.
  • Hållbara transporter prioriteras vid utbyggnad av infrastruktur, exempelvis ny Ostkustbana, nya regionaltågstationer, regionalt gång- och cykelstråk, nya logistikområden etc.
  • Attraktiva livsmiljöer skapas, både i stad och på landsbygd, för att möjliggöra det goda livet för alla. Goda boendemiljöer, närhet till natur och park, goda kommunikationer, mötesplatser och service är viktiga förutsättningar för detta.
  • Produktionen av förnybar energi ökas. Platser för vindkraft och biogas föreslås.
  • Effektiv och tillförlitlig teknisk infrastruktur föreslås som exempelvis utbyggnad av vatten- och avlopp, bredband, energiförsörjning etc.
  • Skydda och hushålla med naturresurser som exempelvis vatten.
  • Anpassning sker till ett förändrat klimat, exempelvis genom att hänsyn tas till översvämningsrisker.