Så utvecklar vi vår landsbygd

Viktiga förutsättningar för en levande landsbygd är att underlagen för skolor och förskolor bibehålls och att det finns möjlighet till lokal sysselsättning, samt goda kommunikationer för arbetspendling och distansarbete.

Illustration av landbygdEn hållbar utveckling av landsbygden innebär att ny bebyggelse i första hand ska koncentreras till serviceorter, stationsnära lägen samt i anknytning till befintliga byar/ bebyggelsegrupper i kollektivtrafiknära lägen.

Serviceorter

Bergby

Bergby föreslås vara Hamrångebygdens serviceort. Här föreslås utveckling av centrum för att utveckla attraktiviteten och servicen på orten. I Hamrånge- bygdens olika orter föreslås flera nya bostadsmiljöer i attraktiva lägen.

Norrsundets läge vid havet och Hamrångsfjärden föreslås utvecklas med småbåtshamn, havsbad, havsnära bostäder samt natur– och rekreations- områden vid Fjärdön och Skatudden. Norrsundets hamn föreslås att utvecklas inom befintligt område. En regional tågstation med pendlarparkering och motorvägshållplats föreslås i Hagsta som blir en ny nod för pendling.

Hedesundalandsbygd

I Hedesunda föreslås ny bostadsbebyggelse i första hand ske som förtätningar inom Hedesunda centralort, i befintliga byar, i vattennära lägen vid Dalälven och med närhet till kollektivtrafik.

Hedesundas karaktär med centrerad bebyggelse med omgivande öppna odlings- landskap föreslås bevaras och orten föreslås växa inåt och på så sätt lämna värdefull jordbruksmark orörd.

Forsbacka

I Forsbacka föreslås utveckling av centrum och en ökad kontakt med Storsjön. Ny bostadsbebyggelse i vatten- nära lägen och en utveckling av verksamhetsområdet norr om E16.

Nya gång- och cykelvägar föreslås längs Valbovägen och Stentorpsvägen. En ny motorvägshåll- plats och pendlarparkering föreslås vid E16 för att förbättra möjligheten till arbets- och studiependling.

Valbo

Valbo har goda möjligheter för skapande av attraktiva livsmiljöer med en god kollektivtrafikförsörjning.
Orten ligger vid E16 och nära Gävle stad. Ny bebyggelse föreslås främst i anslutning till befintliga bebyggelse- miljöer med utsikt över odlingslandskap genom förtätning och omvandling längs kollektivtrafikstråk.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) 

Stränder skyddas generellt av strandskyddslagstift- ningen. Kommunen kan i översiktsplanen föreslå områden där dispens från strandskydd kan ges, detta kallas områden för landsbygds utveckling i strand- nära (LIS-områden).

I översiktsplanen föreslås 28 stycken LIS-områden som ger möjlighet att stimulera en positiv utveckling av landsbygden, och bidra till ett ökat befolkningsunderlag. Mer människor som bor och verkar på orten hjälper till att upprätthålla service såsom skolor, kollektivtrafik och livs- medelshandel mm. LIS-områden föreslås i hela kommunen såväl vid havet som vid sjöar och vattendrag.

Kust och hav

Kusten och havsområdet är värdefulla och viktiga utvecklingsområden för Gävle kommun. Området är intressant för bostäder, utveckling av näringslivet, för friluftsliv och som besöksmål. Översikts- planen möjliggör ca 1000 nya bostäder vid kusten. För att utveckla kusten med ytterligare nya havsnära bostadsområden och större besöksmål föreslås satsningar på kollektivtrafik och en kapacitetsutredning för vatten- och avlopp.

En inomskärsled för fritidsbåtar föreslås i översiktsplanen. Leden kopplar samman kuststräckan med Älvkarleby och Söderhamns kommun och stärker besöksnäringen i kommunen.