Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan ska i stora drag illustrera hur vår framtida livsmiljö i Gävle kan komma att se ut. Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste strategiska instrument där inriktningen för utvecklingen av stads- och landsbygd redovisas.

Gävle kommun är inne i ett arbete med att ta fram en översiktsplan för år 2030 med utblick mot år 2050.

Att ta fram en översiktsplan följer en specifik process som regleras enligt Plan- och bygglagen.
Planprocessen består av ett samråd, en granskning och ett antagande.

Samråd

Ett samråd har genomförts mellan 19 oktober- 31 december, 2015. Syftet med samrådet var att
förbättra kommunens beslutsunderlag och att ge dem som berörs av översiktsplanen, möjlighet att påverka planens utformning. Tack för alla synpunkter som kom in under samrådet.

Granskning

Efter samrådet har planen bearbetats med hjälp av inkomna synpunkter. Nu ställs planen ut för granskning mellan 25 januari och 31 mars 2017. Det finns möjlighet att lämna synpunkter även under granskningen.

Antagande

Efter granskning beslutar Kommunfullmäktige om att anta planen. Översiktsplanen är sedan vägledande för andra beslut om markanvändningen, exempelvis för detaljplaner och bygglov.

 

Bilden ovan visar hur översiktsplanen är vägledande för beslut. Projekt som följer översiktsplanens vilja kan behöva en fördjupad översiktsplan för avgöra markanvändningen mer detaljerat. Med detaljplaner får kommunen juridiskt reglera användningen av mark- och vattenområden.