Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan ska i stora drag illustrera hur vår framtida livsmiljö i Gävle kan komma att se ut. Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste strategiska instrument där inriktningen för utvecklingen av stads- och landsbygd redovisas.

Gävle kommun är inne i ett arbete med att ta fram en översiktsplan för år 2030 med utblick mot år 2050.

Att ta fram en översiktsplan följer en specifik process som regleras enligt Plan- och bygglagen.
Planprocessen består av ett samråd, en granskning och ett antagande.

Samråd

Ett samråd har genomförts mellan 19 oktober- 31 december, 2015. Syftet med samrådet var attförbättra kommunens beslutsunderlag och att ge dem som berörs av översiktsplanen, möjlighet att påverka planens utformning. Under samrådet inkom cirka 400 yttranden från myndigheter, organisationer och privatpersoner. I samrådsredogörelsen finns en redovisning av samrådets aktiviteter och en sammanfattning av alla inkomna synpunkter. 

Granskning

Efter samrådet har översiktsplanen reviderats utifrån inkomna yttranden. Kommunstyrelsen beslutade den 6 december 2016 om att reviderat förslag till översiktsplan skulle skickas ut för granskning. Granskningen hölls under tiden 25 januari - 31 mars 2017. Under granskningen hölls medborgardialoger och aktiviteter på flera platser inom kommunen. Crika 150 yttranden inkom från myndigheter, organisationer och privatpersoner.

Antagande

Efter granskning har Kommunfullmäktige den 11 december 2017 beslutat att anta planen. Översiktsplanen är vägledande för andra beslut om markanvändningen, exempelvis för detaljplaner och bygglov.

 

Bilden ovan visar hur översiktsplanen är vägledande för beslut. Projekt som följer översiktsplanens vilja kan behöva en fördjupad översiktsplan för avgöra markanvändningen mer detaljerat. Med detaljplaner får kommunen juridiskt reglera användningen av mark- och vattenområden.