Välkommen till Gävle år 2030!

Gävle kommun växer! I utformningen av översiktsplanen har vi tagit höjd för att vi år 2030 är 120 000 invånare. Nedan beskrivs en framtidsbild av kommunen med utgångspunkt i de tre övergripande målen i översiktsplanen.

En av Sveriges bästa miljökommunerIllustration

År 2030 är Gävle en av Sveriges bästa miljökommuner eftersom vi arbetat aktivt för hållbar tillväxt. Vi värnar och utvecklar kvaliteter och resurser som biologisk mångfald, värdefull natur och kulturmiljö, jordbruksmark, vatten och tillgång till tätortsnära grönska. I planering och byggande tar vi hänsyn och anpassar oss till klimatförändringarna.

Målet om en klimatneutral kommun år 2050 ställer krav på en bebyggelseutveckling som främjar hållbara kommunikationssätt, ökad produktion av förnybar energi och att byggande i första hand sker på redan ianspråktagen mark.
Vi skyddar vårt dricksvatten och säkrar framtida vatten- försörjning. Våra sjöar, vattendrag och kustvatten har genom flera åtgärder fått en minskad belastning och nått god kemisk och ekologisk status.

Attraktiva livsmiljöer

År 2030 finns en mångfald av attraktiva livsmiljöer för människor att besöka, leva och verka i, både i staden och på landsbygden. Bebyggelseutvecklingen har koncentrerats till platser med närhet till god kollektiv- trafik och service i den täta staden, i stationsnära lägen, i serviceorter samt längs kollektivtrafikstråken. En stor del av bebyggelsen sker i staden och dess närområde. Ny bebyggelse sker även på landsbygden där kvaliteter som närhet till sjö och hav, utblickar över odlingslandskap, bruksmiljöer med mera, skapar stora attraktionsvärden.

Vi har trygga och tillgängliga boendemiljöer med närhet till bra skolor och tätortsnära grönska. Här finns möjlighet till ett aktivt liv och en stimulerande fritid med varierande aktiviteter och upplevelser inom kultur, idrott och friluftsliv. Våra olika landskapstyper med jordbruk- och skogsbygder, älv- och kustlandskap erbjuder variationsrika boendemiljöer och naturupplevelser. Gävlebornas delaktighet och inflytande över sin vardags- miljö har skapat attraktiva livsmiljöer och stolta invånare.

Staden och landsbygdens serviceorter har viktiga roller som noder för offentlig och kommersiell service samt som mötesplatser, dels för sina invånare och besökande, och dels för boende i närområdet. För att få människor att bo kvar i sin hembygd eller i sin stadsdel erbjuder staden och serviceorterna varierade bostadsformer och goda kommunikationer.

En tillväxtmotor i regionen gävle

År 2030 har Gävle kommun ett bra företags- klimat tack vare god kommunikation inom kommunen och mot omvärlden, variation i utbudet av mark, en tät och funktions- blandad stad samt inspirerande och kreativa miljöer för samverkan och utveckling.

Högskolan är en viktig aktör som motor för innovation, forskning och högre utbildning i regionen. Genom ett förbättrat företags- klimat och goda utbildningsmöjligheter har arbetsförsörjningen och utbildningsnivån i kommunen ökat. Kompetensförsörjningen till företag har förbättrats och vi ser en ökad arbetspendling av kompetens både till och från kommunen.

Våra transporter och den digitala infrastrukturen klarar ett ökat flöde av människor, tjänster och varor. Arbetet med ny dubbelspårig Ostkustbana, nya regionaltågstationer, ett utbyggt centralstationsområde, regionala gång- och cykelstråk, stärkt väginfrastruktur, Tolvforsskogens logistikområde, expansionsmöjligheter för Gävle hamn och en god bredbandstäckning är exempel på aktiviteter som gör att vi står väl rustade för framtiden.

Genom utveckling av infrastruktur och strategiska knutpunkter har kommunen stärkt sin roll som logistiknav. Besöks- näringen har utvecklats genom ökad tillgänglighet till attraktiva besöksmål på land, i kustområden och till havs.
Gävles närhet till stora arbetsmarknads- regioner, en växande befolkning, goda kommunikationer och förutsättningar för företagande är några framgångs- faktorer som gjort Gävle till en tillväxt- motor i regionen.