Gävle växer!

Målet om en befolkning på 120 000 invånare år 2030 innebär inte bara ett ökat behov av bostäder utan även av plats för flera arbetsplatser, verksamheter, skolor, omsorg, sjuk- och hälsovård, kultur, idrottsanläggningar, parker och kommunikationer.

Illustration av människor i staden

En hållbar bebyggelseutveckling innebär att bebyggelsen koncentreras till:

 • Den täta staden
 • Stationsnära lägen
 • Strategiska markområden vid infrastrukturnoder
 • Serviceorter
 • Kollektivtrafikstråk

Bostäder

För att nå befolkningsmålet behöver ca 10 000 bostäder byggas till år 2030. I översiktsplanen föreslås att bostadsbyggnationen till största delen koncentreras till:

 • Gävle stad: 8000 bostäder
 • Valbo: 400-700 bostäder
 • Forsbacka: 200-300 bostäder
 • Furuvik: 400-600 bostäder
 • Norrlandet: 400 bostäder
 • Övriga kommunen inkl. serviceorterna Bergby och Hedesunda: 200 bostäder.

För att förverkliga en utbyggnad i orterna behövs investeringar i kommunal service och stora infra- struktursatsningar, exempelvis för vatten och avlopp, gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik.

Förslaget innebär att attraktiva boendemiljöer skapas med bra kommunikationer till närliggande arbetsmarknads- regioner. Orterna erbjuder attraktionsvärden som närhet till service och natur, vackra kulturmiljöer, utblickar över odlingslandskap och sjö- och havsnära boendemiljöer.

Gävle en tät och hållbar stad

Tre nya inriktningar för bebyggelseutvecklingen i Gävle stad presenteras i översiktsplanen:

 • Strategiska markområden vid infrastrukturnoder , Gävle Hamn, Ersbo, Tolvforsskogen, E16-E4:an
 • Stationsnära lägen – Gävle central och Gävle Västra.
 • Förtätning, omvandling och utbyggnad samt funktionsblandning.

En revidering av Översiktsplan för staden föreslås.

Prioriteringsgrunder för exploatering

I översiktsplanen finns prioriterings- grunder för val av exploateringsområde:

 • I första hand mark som redan varit eller är ianspråktagen.
 • I andra hand icke tidigare ianspråkta gen mark tex. mindre värdefull park- eller naturmark.
 • Undantagsvis ianspråktas bruknings värd jordbruksmark eller värdefull park- eller naturmark.

 

Alternativ nordligt stråk

Klicka på kartan för större bild.