Du är här: 

Så kan du påverka kommunens planarbete

Alla planer har samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter.

Här beskrivs översiktsplaners och detaljplaners samrådstillfällen och arbetsprocesser fram till antagen och gällande plan.

Översiktsplanering

Under översiktsplanprocessen finns det två dialogtillfällen där allmänheten, myndigheter och organisationer kan lämna in skriftliga synpunkter på planförslaget. Dessa kallas samråd och utställning, då planen ställs ut under minst två månader per tillfälle.
Under samråd och utställning ordnas oftast dialogmöten eller öppet hus där kommunens ansvariga politiker och tjänstemän informerar och diskuterar förslaget tillsammans med allmänheten och berörda intressenter.

Det finns en politisk vilja i Gävle kommun att ha en medborgardialog i ett tidigt skede av planeringsprocessen. Därför ordnas ofta dialogmöten redan under planens utredningsskede för att fånga in allmänhetens synpunkter och kunskap om olika områden.

Under kommunens planarbete kan du se vilka samråd/utställningar som pågår just nu.

Detaljplanering

Gävle kommun samråder sitt planförslag med sakägare som berörs av förslaget.

Till sakägare räknas bland annat fastighetsägare, boende, näringsidkare och intresseorganisationer, samt myndigheter såsom länsstyrelsen och kommunala lantmäteriet som ges tillfälle att lämna synpunkter under samrådstiden. Ibland anordnas ett samrådsmöte eller öppet hus för att presentera förslaget.

Det slutliga planförslaget, granskningsförslaget, ställs ut för granskning under minst tre veckor på Stadsbiblioteket, i Förvaltningshusets entré och hos Kundtjänst i stadshuset. Information om granskningen annonseras i dagspressen och sakägare underrättas med brev. Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen under granskningstiden.

Under kommunens planarbete kan du se vilka samråd/granskningar som pågår just nu.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-08-18