Du är här: 

Sätra 175:2 m.fl. Kv. Ekorrbäret (del av)

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2017-06-21 och har därefter överklagats till Mark- och miljödomstolen

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i en till fyra våningar i den södra delen av Kv. Ekorrbäret. Detaljplanen möjliggör flerfamiljshus, gruppbostäder samt villor alt. parhus/radhus/kedjehus.

Efter detaljplanens granskningsskede har det tagits fram en skyfallskartering i syfte att visa på eventuella problem vid större regn. Karteringen visar att det inom planområdet kan uppstå s.k. instängda områden med vatten som, om inte åtgärder görs, har svårt att rinna ut ur området och kan riskera skador på byggnader. Detta har lett till ändringar på plankartan och revidering av text i planbeskrivningen. Ändringarna på plankartan omfattar utpekade ytor för dagvattenavledande diken, höjdsättning på gata för att åstadkomma avrinning samt, yta där vall eller liknande lägre avgränsning ska uppföras för att leda bort dagvatten vid skyfall samt lägsta nivå för färdigt golv på huvudbyggnader så att de inte skadas vid större skyfall. En mindre utökning (ca 130 kvadratmeter) av planområdet (på kommunal mark) har skett i nordväst för att inrymma avvattnande dagvattendike.Revideringarna har gjorts i samråd med fastighetsägaren till Sätra 175:2. Utifrån detta gör kommunen bedömningen att revideringarna inte behöver samrådas med övriga sakägare genom en ny granskningsperiod eftersom förändringarna inte har någon negativ påverkan på omgivande fastigheter. Ändringarna syftar till att säkerställa att bostäder inom och utanför planområdet inte ska drabbas av skador till följd av stora skyfall.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-08-31

Kontaktperson
Emma Olofsson
Tel: 026-17 83 21