Du är här: 

Alderholmen 13:2 m.fl. Kv. Tullnären

Karta över Alderholmen 13:2 m.fl.

Detaljplan för kontor, handel och centrumändamål

Samrådstid
21 december 2016 - 20 januari 2017

Beskrivning
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att bebygga Kv Tullnären på Alderholmenmed ett kontorshus med inslag av handel och andra centrumfunktioner.Området är i nuläget obebyggt sedan den tidigare byggnaden revs år1969.

Planområdet ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården Gävle Stad och en komplettering av bebyggelsen på Kv Tullnären ska utformas som enmodern byggnad men med respekt i skala och utformning till omgivande bebyggelse.Planområdet är även strategiskt beläget med utsikt över Gavleån ochen ny byggnad kommer att bilda en viktig länk mellan det gamla magasinsområdetoch den nya stadsdelen Gävle Strand.

I planförslaget föreslås strandskyddet upphävas inom kvartersmark då områdetär delvis ianspråktaget och väl avskilt från vattnet.

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 20 januari 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-12-20

Kontaktperson
Emma Larsson
Telefon 026-17 83 26