Du är här: 

Alderholmen 13:2 m.fl. Kv. Tullnären

Karta över Alderholmen 13:2 m.fl.

Detaljplan för kontor, handel och centrumändamål

Granskningstid
24 mars 2017 - 21 april 2017

Beskrivning
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att bebygga Kv. Tullnären på Alderholmen med ett kontorshus med inslag av handel och andra centrumfunktioner. Området är i nuläget obebyggt sedan den tidigare byggnaden revsår 1969.

Planområdet ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården Gävle Stad, vilket gör att höga krav ställs på byggnadens utformning. Planområdet är även strategiskt beläget med utsikt över Gavleån och en ny byggnad kommer att bilda en viktig länk mellan det gamla magasinsområdet och den nya stadsdelen Gävle Strand.

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 21 april 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-04-18

Kontaktperson
Emma Larsson
Telefon 026-17 83 26