Brunn 4:55 m.fl. Åkarvägen

Översiktsbild Brunn 4:55 m.fl.

Detaljplan för bostad och kontor

Granskningstid
3 juli 2017 – 25 augusti 2017

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att genomföra en ändring av ändamål på fastigheten Brunn 4:55 från allmänt ändamål till bostad- och kontorsändamål. Fastighetsägaren har ansökt om en ändring av detaljplanen för att ge fastigheten ett förändrat ändamål inför en framtida försäljning. Detaljplanen möjliggör en utökning av Brunn 4:55 för att möjliggöra för parkering inom den egna fastigheten.

Samhällsbyggnad Gävle har upprättat ett förslag till detaljplan. Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 5 kap 6§).

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter.

Den som inte framfört sina synpunkter senast sista granskningsdagen kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 25 augusti 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-07-02

Kontaktperson
Jimmy Ullermo
Telefon 026-17 83 11