Du är här: 

Brynäs 47:4 Kv. Tallen (del av)

Brynäs 47:4 Kv. Tallen (del av)

Detaljplan för bostäder m.m.

Granskningstid
8 december 2017 – 22 december 2017

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att utöka markanvändningen från bostäder till bostäder, tillfällig vistelse och centrumändamål och samtidigt skydda befintliga byggnaders kulturmiljövärden. Detaljplanen tillåter bostäder, tillfällig vistelse och centrumändamål för att skapa möjlighet till flexibel och långsiktigt hållbar markanvändning inom fastigheten Brynäs 47:4. Befintliga byggnaders höga kulturmiljövärden exteriört skyddas genom skydds- och varsamhetsbestämmelser. Eftersom få exteriöra förändringar tillåts avgränsas inte byggnadshöjd eller exploateringsgrad. Nya byggnader inne på gården förhindras genom bestämmelse marken inte får förses med byggnader.

Samhällsbyggnad Gävle har upprättat ett förslag till detaljplan. Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 5 kap 6§).

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter.

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast sista dagen kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 22 december 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-07

Kontaktperson
Emma Olofsson
Telefon 026-17 83 21