Du är här: 

Brynäs 92:4 m.fl. Kv. Storön och Piper

Brynäs 92:4 m.fl. Kv. Storön och Piper

Detaljplan för kontorsändamål

Granskningstid
26 september 2017 – 10 oktober 2017

Beskrivning
Detaljplanen omfattar kvarteren Storön och Piper på Brynäs.Planens syfte är att tillskapa en ny byggrätt för kontor i anslutning till befintlig trafikledningscentralpå Brynäs. Tillkommande byggnader ska hålla en hög arkitektoniskkvalité genom att anpassa sig till kringliggande tongivande bebyggelse.

Samhällsbyggnad Gävle har upprättat ett förslag till detaljplan. Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 5 kap. 6§).

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter.

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast sista dagen kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 10 oktober 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-27

Kontaktperson
Josef Rundström
Telefon 026-17 83 79