Du är här: 

Brynäs 92:4 m.fl. Kv. Storön och Piper

Brynäs 92:4 m.fl. Kv. Storön och Piper

Detaljplan för kontorsändamål

Samrådstid
26 juni 2017 – 25 augusti 2017

Beskrivning
Planens syfte är att tillskapa en ny byggrätt för kontor i anslutning till befintlig trafikledningscentral på Brynäs. Vidare är syftet att ändra markanvändning för Brynäs 5:5 till teknisk anläggning och kontor för att möjliggöra att byggnadsdelar kragar ut över den befintliga tekniska anläggningen. För detta krävs en 3D-fastighetsreglering. Bakgrunden är att Trafikverket ska införa ett nytt system för tågtrafikledning i Sverige. Gävle har valts som strategisk plats för trafikledning i norra Sverige och den befintliga trafikledningscentralen behöver byggas till för att klara de nya kraven kopplat till ökad säkerhet och antal medarbetare. Detaljplanen bidrar därmed att säkerställa riksintresset för kommunikationer. Planområdet ligger på centralt skyltläge i Gävle och inom riksintresse för kulturmiljövård. En anpassning av tillbyggnaden är viktig för att samspela med platsens centralaläge och kulturhistoriska värde. I efterföljande lovprövning ska hög arkitektonisk kvalitet på utformning och materialval säkerställas.

Samhällsbyggnad Gävle har upprättat ett förslag till detaljplan. Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 5 kap 6§). Planförslaget kommer under samrådet att finnas tillgängligt på Stadshuset och i Förvaltningshuset (Kyrkogatan 22).

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter.

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast sista dagen kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 25 augusti 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-07-12

Kontaktperson
Josef Rundström
Telefon 026-17 83 79