Du är här: 

Del av Kungsbäck 2:10 Hinderbanan etapp 2

Översiktsbild del av Kungsbäck 2:10

Detaljplan för bostäder och centrumändamål

Samrådstid
29 juni 2017 – 25 augusti 2017

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och centrumändamål. Byggnadernas utformning syftar till att skapa ett varierat och stadsmässigt kvarter som samspelar med omgivande bebyggelse samt ger förutsättningar för grönskande bostadsgårdar. Detaljplanen syftar även till att reglera allmänplats kring kvarteret, i form av gata, trädplantering, gång- och cykelväg samt torg.

Utställningslokaler
Stadshuset, Förvaltningshuset (Kyrkogatan 22) samt Stadsbiblioteket. Dessa samrådshandlingar skickas ut till samtliga som är berörda av detaljplanen. Innan planen ställs ut vill vi ha synpunkter och önskemål om eventuella kompletteringar och ändringar.

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter.

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast sista dagen kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 25 augusti 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-06-28

Kontaktpersoner
Sara Andersson
Telefon 026-17 83 47

Sara Bylund
Telefon 026-17 93 21