Du är här: 

Del av Kungsbäck 2:10 tankstation för biogas

Översiktskarta

Detaljplan för drivmedelsförsäljning för biogas

Granskningstid
11 oktober 2017 – 1 november 2017

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att en tankstation för biogas kan uppföras i Kungsbäck. Idag finns en tankstation inom industriområdet Sörby urfjäll som ligger relativt otillgängligt och med denna strategiska placering med närhet till större trafikleder och centrala Gävle finns förväntningar att användandet av biogas ska öka. Planbestämmelserna är utformade för att säkra skyddsavstånd till nuvarande och framtida bebyggelse i området. Planen utformas med hänsyn till att planområdet ligger inom sekundär skyddszon för Gävle-Valboåsens grundvattentäkt för vilken särskilda vattenskyddsföreskrifter gäller.

Samhällsbyggnad Gävle har upprättat ett förslag till detaljplan. Planen handläggs enligt reglerna för utökat förfarande, PBL.

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter.

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast sista dagen kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 1 november 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-10-16

Kontaktperson
Jimmy Ullermo
Telefon 026-17 83 11