Du är här: 

Del av Kungsbäck 2:10 tankstation för biogas

Översiktskarta

Detaljplan för drivmedelsförsäljning för biogas

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2017-11-15 och har därefter överklagats med anledning av att verksamheten anses medföra olägenheter och risker för omgivningen och påverkan på trafiksäkerheten. Överklagan kommer nu hanteras vidare av Mark- och miljödomstolen.

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att en tankstation för biogas kan uppföras i Kungsbäck. Idag finns en tankstation inom industriområdet Sörby urfjäll som ligger relativt otillgängligt och med denna strategiska placering med närhet till större trafikleder och centrala Gävle finns förväntningar att användandet av biogas ska öka. Planbestämmelserna är utformade för att säkra skyddsavstånd till nuvarande och framtida bebyggelse i området. Planen utformas med hänsyn till att planområdet ligger inom sekundär skyddszon för Gävle-Valboåsens grundvattentäkt för vilken särskilda vattenskyddsföreskrifter gäller.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-14

Kontaktperson
Sari Svedjeholm
Telefon 026-17 96 98