Forsby 1:202 Ribacksvägen 1

Karta över Forsby 1:202

Detaljplan för bostadsändamål

Samrådstid
21 april 2017 - 11 maj 2017

Beskrivning
Samhällsbyggnad Gävle har upprättat ett förslag till detaljplan. Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 5 kap 6§).

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändning från lantbruksändamål (L) tillbostadsändamål (B) på delar av fastigheten Forsby 1:202 och medge en ny bostadsbyggnad som ersätter befintliga uthus längs med Ribacksvägen.

Detaljplanen medger även mindre förändringar på befintligt bostadshus och tillåter uppförande av plank mot Forsbyvägen. Innergården blir relativt trång, vilket gör att bestämmelser har införts för att fastigheten inte ska delas inom planområdet, och att inga större byggnader kan uppföras på gården. Komplementbyggnader tillåts i nordvästra delen av planområdet och vid befintlig carport.

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 11 maj 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-04-20

Kontaktperson
Josef Rundström
Telefon 026-17 83 79