Du är här: 

Hemlingby 56:1 m.fl. Kryddstigen

Hemlingby 56:1 m.fl.

Detaljplan för industri, verksamhet och detaljhandel

Samrådstid
21 november 2017 - 12 december 2017

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att göra möjligheterna till byggande för fastigheterna Hemlingby56:1, 56:4, 56:5 och 56:9 mer flexibla genom att reducera andelen prickmark så att fastigheterna kan nyttjas mer effektivt. Samtidigt ska framtida byggnation anpassas efter befintlig sådan och ett skyddsavstånd till kraftledning och järnväg bevaras.

Samhällsbyggnad Gävle har upprättat ett förslag till detaljplan. Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 5 kap 6§).

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter.

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast sista dagen kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 12 december 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-11-20

Kontaktperson
Holger Nilsson
Telefon 026-17 24 34