Hemsta 12:16 cirkulationsplats

Översiktsbild Hemsta 12:16

Detaljplan för cirkulationsplats

Granskningstid
13 september 2017 – 27 september 2017

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny cirkulationsplats på Södra Kungsvägen genom fastighetsreglering av delar som idag är betecknade som kvartersmark. Detaljplanen tillåter idag ändamålet huvudgata, vilket tillåter att en cirkulationsplats kan anordnas. Det finns inte tillräcklig yta att anordna en cirkulationsplats med rätt dimensioner då det även passerar en gång- och cykelväg. Därför behöver mark från fastighetsägarna till Hemsta 12:18, 12:6 och den samfällda marken Hemlingby s:1inom planområdet överföras till en kommunägd fastighet.

Samhällsbyggnad Gävle har upprättat ett förslag till detaljplan. Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 5 kap 6§).

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter.

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast sista dagen kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 27 september 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-12

Kontaktperson
Jimmy Ullermo
Telefon 026-17 83 11