Du är här: 

Holmsund 12:10 m.fl. Kapellvägen

Karta över planområde

Detaljplan för bostad och teknisk anläggning

Granskningstid
4 juli 2017 – 25 augusti 2017

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för att byggnaden som inrymde den tidigare transformatorstationen på fastigheten Holmsund 12:11 ska kunna användas som förrådsbyggnad tillhörande den privata bostadsfastigheten Holmsund 12:10. Detta möjliggörs genom att användningen på denna yta ändras från teknisk anläggning till bostadsändamål. Detaljplanen innehåller även skydd av kulturvärden.

Samhällsbyggnad Gävle har upprättat ett förslag till detaljplan. Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 5 kap 6§).

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter.

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast sista dagen kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 25 augusti 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-07-03

Kontaktperson
Sara Andersson
Telefon 026-17 83 47