Du är här: 

Järvsta 16:20 m.fl. Skoglundshöjden

Järvsta 16:20 m.fl.

Detaljplan för bostäder

Samrådstid
24 november 2017 - 15 december 2017

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att skapa ett bostadsområde där flexibiliteten i detaljplanen möjliggör varierande bostadstyper i form av villor och radhus. Detaljplanen tar hänsyn till skyddsavstånd till kraftledningen norr om området och områdets utformning möter upp mot behovet att hantera dagvatten. Detaljplanen möjliggör bostadsbebyggelse i två våningar (höjden regleras med nockhöjd). Byggs endast friliggande villor rymmer området ca 35 bostäder men med annan bebyggelsetyp, t.ex. radhus, kan fler bostäder uppföras.

Samhällsbyggnad Gävle har upprättat ett förslag till detaljplan. Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 5 kap 6§).

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter.

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast sista dagen kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 15 december 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-11-23

Kontaktperson
Emma Olofsson
Telefon 026-17 83 21