Du är här: 

Järvsta 16:9 m.fl. väster om Mårtsbovägen

Översiktsbild Järvsta 16:9 m.fl.

Ändring av detaljplan

Granskningstid
11 augusti 2017 – 25 augusti 2017

Beskrivning
Syftet med underrättelsen är att sakägare ska upplysas om eventuella ändringar eftersamrådet samt ges möjlighet att inkomma med ytterligare synpunkter innan detaljplanen antas.

Detaljplaneändringens syfte är att i första hand ta bort regleringen av byggnadshöjd för huvudbyggnader (bostadshus). Regleringen av antal våningar finns kvar i gällandedetaljplan. Utan angiven byggnadshöjd skapas större flexibilitet, bl.a. kan huvudbyggnad placeras med antingen långsida eller gavel mot gata. I och med ändringen tas även några andra bestämmelser bort som har koppling till utformning och placering av bebyggelsen.

Samhällsbyggnad Gävle har upprättat ett förslag till detaljplan. Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 5 kap 6§).

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast sista dagen kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 25 augusti 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-08-11

Kontaktperson
Emma Olofsson
Telefon 026-17 83 21