Källö 6:4 Kv. Myrängen

Källö 6:4 Kv. Myrängen

Detaljplan för ändrad användning

Samrådstid
19 december 2017 – 22 januari 2018

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för att fler typer av verksamheter ska kunna etablera sig inom fastigheten. Naturområdet öster om fastigheten Källö 6:4 kvarstår som allmän platsmark – natur för att säkerställa de naturvärden som förekommer i slänterna mot diket.

Samhällsbyggnad Gävle har upprättat ett förslag till detaljplan. Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 5 kap 6§).

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

eller till planer@gavle.se

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast sista dagen kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 22 januari 2018.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-18

Kontaktperson
Johan Gunhamre
Telefon 026-17 24 32