Du är här: 

Kungsbäck 2:12 m.fl. Kv. Eva Höök

Planområde Kungsbäck 2:12 mfl

Detaljplan för kontor, verksamhet, fordonsservice och parkering

Samrådstid
23 oktober 2017 - 13 november 2017

Beskrivning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra kontor, verksamheter, fordonsunderhåll av lättare fordon samt parkering. Detaljplanen omfattar även allmän plats natur och gata samt syftar till att skydda värdefulla träd. Planområdet berörs av kulturvärden och detaljplanen innehåller därför bl.a. bestämmelser kring värdefulla byggnader samt bestämmelser kring anpassning av nya byggnader och anläggningar.

Samhällsbyggnad Gävle har upprättat ett förslag till detaljplan. Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 5 kap 6§).

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter.

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast sista dagen kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 13 november 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-10-22

Kontaktperson
Sara Bylund
Telefon 026-17 93 21