Näringen 18:8 Redargatan

Översiktsbild Näringen 18:8

Detaljplan för kontor, handel och småindustri

Granskningstid
7 september 2017 – 21 september 2017

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att genomföra en ändring av ändamål på fastigheten från industri som gällande detaljplan tillåter, till kontor, handel och småindustri. Detaljplanen prövar användningen kontor, handel och småindustri för att skapa möjlighet till en långsiktig hållbar markanvändning på fastigheten Näringen 18:8. Fastigheten är belägen i direkt närhet till järnvägen där farligt gods passerar. Riskutredning avseende detta har tagits fram med förslag på åtgärder för att begränsa riskerna för framtida användning. Dessa åtgärder regleras med planbestämmelser.

Samhällsbyggnad Gävle har upprättat ett förslag till detaljplan. Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 5 kap 6§).

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter.

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast sista dagen kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 21 september 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-11

Kontaktperson
Jimmy Ullermo
Telefon 026-17 83 11