Norr 19:5 m.fl. Kv. Masten

Karta över Norr 19:5

Detaljplan för bostäder och centrumändamål

Granskningstid
5 juni 2017 - 19 juni 2017

Beskrivning
Planområdet är beläget i centrala Gävle, stadsdelen Norr, ca 400 m från Stortorget och omfattar Kv. Masten samt del av angränsande gator. Detaljplaneområdet inkluderar fastigheten Norr 19:5 samt del av Norr 2:1. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder, centrumändamål inklusive kontor, allmän plats gata samt att skydda kulturhistoriskt intressant relief. Befintlig byggnad består idag av garage i källarplan, kontorslokaler i bottenplan och bostäder i våningarna ovan. Tomma kontorslokaler planeras att byggas om till lägenheter och ger ett tillskott med 10 lägenheter i centralt läge.

Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 5kap. 6 §).

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till.
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 19 juni 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-06-04

Kontaktperson
Sara Bylund
Telefon 026-17 93 21