Du är här: 

Norr 9:7 m.fl. Kv. Påvel Ångerman

Norr 9:7 m.fl. Kv. Påvel Ångerman

Detaljplan för bostäder, kontor m.m.

Samrådstid
30 oktober 2017 till 20 november 2017

Beskrivning
Planens syfte är att bredda markanvändningen för fastigheten Norr 9:7 så den på nytt kan tas i bruk för bostadsändamål samt nyttjas för centrum- och kontorsändamål. Den tidnings- och tryckeriverksamhet som har bedrivits i större delen av kvarteret PåvelÅngerman är under avveckling och ambitionen är att tillskapa attraktiva bostäder i centrala Gävle. För att bidra till ett aktivt stadsliv kan bottenvåningarna med fördel nyttjas för centrumändamål, det vill säga handel, service, mindre samlingslokaler och liknande verksamheter. Möjlighet finns också att inrymma hotell och konferensmöjligheter inom fastigheten. Syftet med detaljplanen är också att säkerställa att en god bebyggdmiljö uppnås. Utformningen av kvarteret ska bidra till att gällande riktlinjer följs. Detaljplanen innehåller därför bestämmelser om utformning och utförande med syfte att skydda mot störningar. De planerade förändringarna ska beakta de kulturhistoriska värdena i området och kulturmiljöns riksintresse för Gävle stad. Den värdefulla kulturmiljön mot Ruddammsgatan ska behållas, medan delar av övrigt byggnadsbestånd kan komma att förändras eller ersättas med nybyggnation som tar hänsyn till den värdefulla kulturmiljön.

Samhällsbyggnad Gävle har upprättat ett förslag till detaljplan. Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 5 kap 6§).

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter.

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast sista dagen kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 20 november 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-10-29

Kontaktperson
Emma Olofsson
Telefon  026-17 83 21