Du är här: 

Norrsundet 15:28 m.fl. Saltharsfjärdens fiskeläge

Norrsundet 15:28 m.fl.

Detaljplan för verksamheter och handel

Samrådstid
24 november 2017 - 15 december 2017

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att utöka och utveckla fiskeriverksamheten i Norrsundet genom att möjliggöra för både verksamhet och handel (restaurang) på del av fastigheten Norrsundet 15:28 m.fl., som tidigare använts som förvaring för fiskeredskap och som båtupplag under vintern. Detaljplanen omfattar också intilliggande vattenområden där nya kajanläggningar möjliggörs. Detaljplanen skapar också förutsättningar för parkeringar i anslutning till fiskeriverksamhetensamt allmän plats för gata för att säkerställa angöring till området.

Samhällsbyggnad Gävle har upprättat ett förslag till detaljplan. Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 5 kap 6§).

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter.

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast sista dagen kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 15 december 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-11-23

Kontaktperson
Josef Rundström
Telefon 026-17 83 79