Du är här: 

Norrsundet 2:219 m.fl. Norrsundets hamn

Karta över Norrsundets hamn

Detaljplan för hamn

Samrådstid
21 december 2016 - 25 januari 2017

Beskrivning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för fortsatt industri- och hamnverksamhet i Norrsundets hamn. På en del av området möjliggörs även LNG-terminal. Detaljplanen ska även säkerställa småbåtshamnens verksamhet i Norrsundet med byggrätter och anläggning för drivmedel. Detaljplanen syftar även till att värna den karaktäristiska och kulturhistoriskt värdefulla byggnaden som kallas Kastellet. En liten del av planområdet föreslås utvecklas för bostadsändamål och turism i ett centralt och vattennära läge.I planprocessen föreslås upphävande av gällande detaljplaner för bostadsändamål längs transportled för farligt gods samt närmast industriområdet.

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter

Synpunkterna ska ha inkommit till komunen senast den 25 januari 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-04-18

Kontaktpersoner
Elin Byström
Telefon 026-17 83 18

Jimmy Ullermo
Telefon 026-17 83 11