Nyvall 4:2 m.fl. Bomhus glas

Karta Nyvall 4:2

Detaljplan för verksamhet och bostad

Granskningstid
6 februari - 20 februari 2017

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utökning av fastigheten Nyvall 4:2. Nuvarande verksamhet på fastigheten är trångbodda och har behov av ytterligare lagerlokaler. Befintliga bostäder, vilka haft stöd i den tidigare detaljplanen, bibehålls.

Planförslaget innebär att mark betecknad som allmän plats - park norr om befintlig fastighet övergår till kvartersmark för att möjliggöra en utökning av byggnader inom fastigheten.

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 20 februari 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-02-05

Kontaktperson
Jimmy Ullermo
Telefon 026-17  83 11