Du är här: 

Sätra 23:2 m.fl. Sätra centrum

Sätra 23:2 m.fl.

Detaljplan för förskola m.m.

Samrådstid
24 november 2017 - 15 december 2017

Beskrivning
Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för att en förskola och aktivitetscentrum kan anläggas invid Sätra Centrum/Gråstensvägen och länkas ihop med befintlig familjecentral. Inom planområdet skapas också förutsättningar för att kombinera ovan angivna användningar med kontor, butiker och restauranger. Detaljplanen ska se till att den tillkommande byggnationen på platsen får en gestaltning som väl samspelar med riksintresset för kulturmiljö, Sätra. Detaljplanen syftar också till att klarlägga markägarfrågor och ansvar för gator, gång- och cykelvägar samt naturmark.

Samhällsbyggnad Gävle har upprättat ett förslag till detaljplan. Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 5 kap 6§).

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter.

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast sista dagen kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 15 december 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-11-23

Kontaktperson
Johan Gunhamre
Telefon 026-17 24 32