Söder 4:3 Kv. Stensalen

Karta Söder 4:3

Detaljplan för bostad

Samrådstid
24 februari – 20 mars 2017

Beskrivning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra att befintlig fastighet, Söder 4:3 kan delas till två fastigheter. Fastigheten omfattas av en tomtindelning, en plan som bestämmer hurkvarteret ska indelas i fastigheter vilket inte tillåter delning. För att upphäva tomtindelningen behöver en ny detaljplan upprättas.Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövård och byggnaderna har ett högtkulturhistoriskt värde. Bebyggelsen är särskilt värdefull enligt Plan- och bygglagen 8:13. Av den anledningen utformas planen så att kulturvärdena i bebyggelsen gesskydd för att inte skadas.

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 20 mars 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-02-24

Kontaktperson
Johanna Sundqvist
Telefon 026-17 83 14