Södertull 10:4 Birkagatan 7

Södertull 10:4

Detaljplan för bostad med utökad byggrätt

Granskningstid
3 mars – 17 mars 2017

Beskrivning
Syftet med underrättelsen är att sakägare ska upplysas om eventuella ändringar efter samrådet samt ges möjlighet att inkomma med ytterligare synpunkter innan detaljplanen antas.

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten för fastigheten Södertull 10:4. Planen syftar även till att reglera byggnaders placering och avstånd till gata. Detta för att följa områdets manér kring relationen mellan byggnad och friyta. 

Detaljplanen finns tillgänglig för granskning på hemsidan samt i foajén i förvaltningshuset, Kyrkogatan 22 i Gävle.

Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 5 kap 6 §).

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 17 mars 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-04-18

Kontaktperson
Sara Bylund
Telefon 026-17 93 21