Du är här: 

Södertull 29:2 fd. Gefle porslinsfabrik

Översiktsbild Södertull 29:2

Detaljplan för bostad och kontor

Granskningstid
27 oktober 2017 – 12 november 2017

Beskrivning
Detaljplanens syfte är att komplettera nuvarande markanvändning kontor med bostadsändamål i ett centralt läge. Byggnaden inom planområdet uppfördes troligtvis som bostads- och kontorshus till Gefle porslinsfabrik. Byggnaden används idag som ett företagshotell men fastighetsägaren har planer att på sikt utveckla fastigheten för bostadsändamål. Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö och planbestämmelserna är utformade för att bevara karaktärsdragen enligt riksintressebeskrivning, översiktsplanen samt uppfylla kraven på förvanskningsförbud och varsamhet enligt PBL 8:13 och 8:17.

Samhällsbyggnad Gävle har upprättat ett förslag till detaljplan. Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 5 kap 6§).

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter.

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast sista dagen kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 12 november 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-10-26

Kontaktperson
Johan Gunhamre
Telefon 026-17  24 32