Sörby 23:1 Kv. Fogsvansen

Översiktsbild

Detaljplan för bostadsändamål och parkering

Granskningstid
6 november 2017 – 20 november 2017

Beskrivning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ca 70-80 stycken nya bostäder med tillhörande parkeringsanläggning inom kvarteret Fogsvansen i Sörby, som genom volym och placering samspelar med omgivande bebyggelse.

Samhällsbyggnad Gävle har upprättat ett förslag till detaljplan. Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 5 kap 6§).

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter.

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast sista dagen kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 20 november 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-11-05

Kontaktperson
Sara Andersson
Telefon 026-17 83 47