Du är här: 

Sörby 33:2 m fl, Sörby förskola

Översiktskarta

Sörby 33:2 m fl, Sörby förskola

Antagen av Samhällbyggnadsnämnden 2016-12-14

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utökning av befintlig förskola på fastigheten Sörby 33:2. För att kunna inrymma en sådan förskola behöver markytan utökas då friyta och angöring behöver större ytor.Trycket på förskoleplatser är högt och den befintliga förskolan har uppnått sin tekniska livslängd och kan inte växa mer i sin nuvarande utformning. Den äldre förskolebyggnaden planeras att rivas och ersättas av en ny förskola i två våningar med plats för ca 80-100 barn. Marken som tas i anspråk är betecknad som allmän plats – parkmark och anses vara värdefull. Detta innebär att kom-pensationsåtgärder ska genomföras vid ett ianspråktagande i enlighet med det Miljöstrategiska programmet.  

 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-12-21

Kontaktperson
Jimmy Ullermo
Telefon 026-17 83 11