Du är här: 

Sörby Urfjäll 22:2 Måsberget

Karta över Sörby Urfjäll 22:2

Detaljplan för idrottsändamål

Samrådstid
27 mars 2017 - 17 april 2017

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att bekräfta pågående idrottsanvändning, möjliggöra en utveckling av byggnader kopplade till idrottsverksamheten samt reglera trafik till området. Detaljplanen syftar även till att skydda naturmark utpekat som kärnområde för biologisk mångfald i östra delen av planområdet. Naturområdet kommer vara del av planerat gäddleksområde

Samhällsbyggnad Gävle har upprättat ett förslag till detaljplan. Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 5 kap 6§).

Fastighetsägare har ansvar för att informera eventuella bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende och genom att vidarebefordra denna skrivelse.

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till.
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 17 april 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-04-18

Kontaktperson
Sara Bylund
Telefon 026-17 93 21