Du är här: 

Stigslund 6:1 m.fl. Kv. Klippet, Lasset och Vältan

Karta över Stigslund 6:1 m.fl

Detaljplan för bostadsändamål

Granskningstid
4 juli 2017 - 25 augusti 2017

Beskrivning
Planens syfte är att se över byggrätten inom kvarteren Klippet, Lasset och Vältan i Stigslund för att skapa en detaljplan som bättre överensstämmer med verkligheten.

Samhällsbyggnad Gävle har upprättat ett förslag till detaljplan. Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 5 kap 6§).

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter.

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast sista dagen kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 25 augusti 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-07-03

Kontaktperson
Sara Andersson
Telefon 026-17 83 47