Väster 30:4 m.fl. Kv. Pastorn

Karta över Väster 30:4 m.fl. Kv. Pastorn

Detaljplan för centrum

Granskningstid
5 juni 2017 - 19 juni 2017

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen A - allmänt ändamål till centrumändamål och möjliggöra att fastighetsbildning kan genomföras. Gällande markanvändning är en föråldrad bestämmelse som förhindrar fastighetsbildning mellan Väster 30:4 och Väster 30:2. Centrumändamål ger fastigheten en ändamålsenlig användning som är anpassad till de behov som finns på platsen idag. Detaljplanen syftar även till att säkerställa de höga kulturmiljövärden som finns inom planområdet.

Samhällsbyggnad Gävle har upprättat ett förslag till detaljplan. Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 5 kap 6§).

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 19 juni 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-06-04

Kontaktperson
Johanna Sundqvist
Telefon 026-17 83 14