Väster 7:9 Kv. Brinken

Planområdet

Detaljplan för bostäder, Väster 7:9 m fl, kv Brinken

Granskningstid 
24 februari 2017 - 17 mars 2017

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bullerskyddad bostads-bebyggelse på platsen. För detta behöver ändamålet ändras från handel till bostäder. Sammanlagt planeras ca 10 stycken bostäder på platsen.

För att kunna tillskapa en god boendemiljö krävs flera bullerplank för att ljudnivån ska bli acceptabel. Bullerplanken behöver i sin tur ges en god gestaltning för att ha en god inverkan på stadsbilden och inte bli för barriärsskapande.

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter med namn och adress till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 17 mars 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-04-18

Lämna synpunkter

Under granskningstiden kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Formulär för synpunkter

Kontaktperson
Emma Larsson
Telefon 026-17 83 26