Du är här: 

Vi 45:36 – Wilanderska villan

Planområdet

Detaljplan för bostad och detaljhandel

Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2016-12-14

Beskrivning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för blomsterhandeln på fastigheten Vi 45:36 att finnas kvar genom att utöka användningen till att förutom bostadsändamål även omfatta detaljhandel, samt att genom utökad byggrätt möjliggöra uppförandet av ett orangeri för att verksamheten ska kunna utvecklas i mer ändamålsenliga lokaler. Planen ger även en ökad byggrätt bakom huvudbyggnaden, längs med den östra fastighetsgränsen, för att möjliggöra uppförandet av byggnad för förråd, garage, tvättstuga eller liknande. Detaljplanen innehåller skydd av kulturvärden.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-12-21

Kontaktperson
Sara Andersson
Telefon 026-17 83 47