Vi 46:13 m.fl. Hagvägen

Detaljplan för bostäder

Granskningstid
13 november 2017 - 27 november 2017

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är utöka byggrätten och våningsantalet för befintliga bostadsfastigheter och justera de avvikelser som finns mellan utformning av vägområdet och bestämmelserna i underliggande detaljplan.

Samhällsbyggnad Gävle har upprättat ett förslag till detaljplan. Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 5 kap 6§).

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter.

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast sista dagen kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 27 november 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-11-12

Kontaktperson
Holger Nilsson
Telefon 026-17 24 34